Dlaczego mediacje?
Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto jest rozważyć przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Dzięki możliwości uczestnictwa w posiedzeniu mediacyjnym strony mogą uniknąć oficjalnych procedur, atmosfery sali sądowej a przede wszystkim silnego stresu i eskalacji konfliktu.

Kryzysy stawiają zarówno partnerów, małżonków, jak i innych członków rodziny w trudnej sytuacji.

Mediacja w przypadku towarzyszącemu rozwodowi dotyczy wszystkich aspektów życia rodziny.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktu czy sporu, w której pośredniczy bezstronna osoba trzecia – mediator. Daje szansę na komunikację pomiędzy stronami, a co za tym idzie na wspólne wypracowanie rozwiązania. Pozwala na otwarcie się pary na nowe rozwiązania, jakich wcześniej nie brała pod uwagę. Umożliwia otwartą i szczerą komunikację budując wzajemne zrozumienie i dając szansę na zachowanie wzajemnego szacunku.

Celem spotkań mediacyjnych jest wsparcie rodziny w kryzysie tak, aby oszczędzić jej członkom a szczególnie dzieciom wielu stresów i negatywnych emocji. Celem nadrzędnym jest wypracowanie spójnego i satysfakcjonującego porozumienia mającego na uwadze dobro dziecka. Pomaga on w porozumieniu się rodziców i wypracowaniu planu wychowawczego, który zabezpieczy prawidłowy podział obowiązków, spotkania z dzieckiem czy wysokość alimentów. Podczas mediacji można omówić formę rozwodu czy nawet podział majątku. Dzięki takiej ugodzie uczestnicy procesu sami decydują o swoim rozstaniu.

Mediator stwarza poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń na wysłuchanie każdej ze stron. Mediator to osoba bezstronna i neutralna, a udział w mediacji na każdym etapie jest dobrowolny. Mediator dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu bezstronnie i transparentnie prowadzi do porozumienia się stron, tak by każda z nich czuła się wygrana. Zasada neutralności sprawia, że mediator nie jest doradcą stron, a jedynie je wspiera i pomaga w osiągnięciu porozumienia. Mediator dba o dobrą atmosferę rozmów oraz stwarza możliwość wypracowania kompromisu korzystnego dla każdej strony.

Ostateczny kształt ugody ustalany jest przez samych zainteresowanych, a nie przez wyrok sądowy, który jest nieprzewidywalny i decydujący o przyszłości rozwodzących się małżonków i ich dzieci. Mediacja kończy się podpisaniem porozumienia, w którym obie strony zobowiązują się do przestrzegania zapisanych w nim uzgodnień.
Zasady mediacji
Mediatora obowiązuje poufność, w tym wobec sądu. Informacje omawiane w trakcie mediacji służą jedynie do wypracowania porozumienia i nie mogą być wykorzystywane jako dowód w rozprawie sądowej.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po przekazaniu do sądu, staje się sentencją wyroku sądowego. Taka forma rozwiązania sporu jest najbardziej efektywna biorąc pod uwagę czas postępowania jego koszty i ograniczenie stresu dla stron postępowania w porównaniu z tradycyjnym procesem sądowym.

Szybki i najmniej bolesny rozwód można uzyskać dzięki dobrze przygotowanej ugodzie mediacyjnej. Znamy przypadki naszych klientów, kiedy rozprawa rozwodowa trwała tylko kilka minut.
Bezstronność mediatora
Mediator zachowuje pełny obiektywizm i równy dystans w stosunku do stron.
Dobrowolność
w postępowaniu mediacyjnym istnieje możliwość odstąpienia od mediacji na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. W przypadku ewidentnego łamania przez strony zasad, mediacje może zerwać również Mediator.
Autonomia konfliktu
konflikt jest własnością stron i to strony nim zarządzają.
Poufność
postępowanie mediacyjne jest poufne , nie można się przed sądem skutecznie powoływać na dane z postępowania (Mediator sporządza dokumentację służącą prowadzeniu postępowania , po jego zakończeniu jest ona niszczona).
Nieformalność spotkań
strony w porozumieniu z mediatorem same decydują o formie spotkań.
Poszanowanie godności każdego uczestnika postępowania.
Dążenie przez strony do ugody.
Postępowanie w dobrej wierze.
Ostateczną decyzję co do interpretacji faktów w ewentualnie zawartej ugodzie podejmuje Sąd zatwierdzający ugodę
Zalety mediacji
1
Poszukiwanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu
2
Samodzielne rozwiązania zamiast narzuconych przez sąd
3
Oszczędność czasu
4
W przypadku konfliktu związanego z rozwodem utrzymanie relacji rodzice - dziecko
5
Ochrona dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach
6
Bezstronność mediatora (wobec stron) i neutralność (wobec rozwiązań)
7
Poufność
8
Umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji
9
Sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości
Skontaktuj się ze mną
mediacje w Szczecinie
oraz online
Anna Grydziuszko
Mediator
Telefon: +48 502 002 287
E-mail: ania@mediacjerodzinne.szczecin.pl
Made on
Tilda